Hytera Mobilfunk GmbH

Hytera Mobilfunk GmbH is een Duitse leverancier van oplossingen en producten op het gebied van Professional Mobile Radio (PMR). Zij zijn een specialist voor mobiele radio-technologie en pioniers op het gebied van professionele digitale mobiele radio systemen. Hytera Mobilfunk GmbH is al meer dan 30 jaar een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van TETRA-infrastructuur componenten.

Rol: Project Management Officer (PMO) voor het T2000 renewal project onderdeel van C2000.
C2000 is een digitaal landelijk netwerk voor mobiele communicatie ten behoeve van de hulpverlenende instanties, zoals politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee. C2000 valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. C2000 is gebaseerd op de TETRA standaard. C2000 uit drie componenten:

  • het T2000 (TETRA) netwerk voor de spraak- en datacommunicatie
  • het P2000 (Paging) alarmeringsnetwerk op basis van een Flex-protocol, en
  • de meldkamerbedieningen M2000.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Hytera Mobilfunk GmbH
Project- / Programmanaam:T2000 vernieuwingsproject onderdeel van C2000 Vernieuwing Implementatie
Periode:September 2015 - December 2015
Rol:PMO'er (Project Management Officer)
Project- / Programma omschrijving:T2000 Vernieuwing project onderdeel van C2000 Implementatie Vernieuwing Programma i.o.v. het Ministerie van Veiligheid & Justitie
Project- / Programmadoel:Een goed werkend T2000 systeem conform de PvE (Turn-key project) in nauwe samenwerking met de overige deeltender opdrachtnemers (2Way en Eurofunk).
Taken:• Afstemming met PMO Hytera Duitsland
• Assisteren en bijhouden van de projectplanning, schatten, plannen, geïntegreerde projectplanning
• Mede ontwikkeling PID (project initiatie document)
• Bewaken van de standaardisatie, templates gebruik
• Project tracking, reviews en controle
• Project en PMO governance, meetings, maken van notulen en project communicatie
• Bewaken van de projectfinanciën in samenwerking met de controller van Hytera Duitsland
• Project procurement, tracking van huidige contracten en nieuwe contracten, in samenwerking met Procurement van Hytera Duitsland.
• Kwaliteitsmanagement conform de PvE en de aanbieding
• Communicatiemanagement conform de PvE en de aanbieding
• Requirements tracking (in Jira) conform de PvE en de aanbieding
• Deliverables tracking conform de PvE en de aanbieding
• Change management, documentatie, signaleren en controle
• Status rapportages, opzetten en najagen deelprojectleiders
• Risico, issue en opportunity management
• Document management (in Seafile, op Sharepoint en in Lotus Notes)
• Kennismanagement
• Administratieve ondersteuning
• Signaleren van en ondersteunen bij demand, forecast en resource management
• Project systems administratie
• Coördinatie van het screeningsproces en organisatie van diverse (klant) workshops om voortgang te rapporteren (Design fase).

Gebruikte methodieken:PRINCE2, ITIL, PMI SPM, PMI PMBoK, MSP

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Volgt op het moment dat er meerdere fasen zijn doorlopen. Momenteel wordt er gewerkt aan de Design phase oftewel de Ontwerpfase.

 

 

 

Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum

Rol: Projectmanager online branding voor vier (online) brands, waaronder een charitatief initiatief in oprichting t.b.v. het weeshuis Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum in Sukabumi op West-Java Indonesië (oftewel Talitakum). De opdracht bestaat uit de ontwikkeling van een viertal websites, met de daarbij behorende Marketing Communicatie strategieën.
Opdrachtgever: de opdrachtgever wenst anoniem te blijven.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:De opdrachtgever wenst anoniem te blijven
Project- / Programmanaam:online branding voor vier (online) brands
Periode:December 2013 – Juni 2014
Rol:Project Manager
Project- / Programma omschrijving:Online branding voor vier (online) brands. De opdracht bestaat uit de ontwikkeling van een viertal websites, met de daarbij behorende Business Plans (o.b.v. Business Model Canvas), Marketing Communicatie strategieën (inclusief digital marketing en social media).
Project- / Programma deliverables:• Oplevering viertal custom designed websites binnen vastgestelde scope.
• Projectsturing op TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).
• Opstellen projectplannen voor de vier websites
• Opstellen van het beleidsplan, het fundraising plan en de MarCom strategie (inclusief digital marketing en social media) voor het charitatief initiatief i.o.
• Opstellen van de business plans voor de overige websites op basis van het Business Model Canvas en een drietal projectplannen m.b.t. programmamanagement, organisatie advies en verandermanagement (de drie pijlers).
• Rol van projectmanager richting webdesigner, bouwer en programmeur (externe partijen).

Gebruikte methodieken:IPM, PMBoK, PRINCE2, Business Model Canvas

 

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

 

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:
• In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor het (in nauw overleg met de opdrachtgever) van de visiedocumenten t.b.v. de websites.
• Opstellen opstellen projectplan, plan van aanpak en project brief t.b.v. webbouwer.
• Opstellen projectbudget en sturingscriteria TGKIO ((Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).

Organizing & Preparing
• Planning Processes:
• Visiedocumenten verwerken tot projectplannen.
• Projectbrief opstellen voor geselecteerde leveranciers (webbouwer, webdesigner en ontwikkelaar).
• Opstellen projectplan t.b.v. het bezoek aan het weeshuis Panti Asuhan “Wisma Pengharapan” Yayasan Talitakum in Sukabumi, West-Java, Indonesië (interview vragen, benodigde informatie t.b.v. oprichting charitatief initiatief, gewenste samenwerkingsvorm en wederzijdse verwachtingen).
Carrying out the work
• Executing Processes:
• Opstellen van het beleidsplan, het fundraising plan en de MarCom strategie (inclusief digital marketing en social media) voor het charitatief initiatief i.o.
• Schrijven van de webteksten voor het charitatief initiatief i.o.
• Opstellen van de business plans voor de overige websites op basis van het Business Model Canvas en een drietal projectplannen m.b.t. programmamanagement, organisatie advies en verandermanagement (de drie business pijlers).
• Activatie Social Media accounts.
• Selectie van beeldmateriaal.
Monitoring & Controlling processes
• Monitoring & Controlling processes:

• Coördinator richting webbouwer en designer.
• Voortgangsrapportage richting opdrachtgever en voornaamste stakeholders.
• Projectsturing op TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie).
• Projectmanager rol richting webdesigner, bouwer en programmeur (externe partijen).
Closing the project
• Closing Processes:
• Overdragen Marketing Communicatieplan, inclusief contentkalender.
• Opstellen PED (Project Einde Document)

 

 

Rijkswaterstaat

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Centrale Informatievoorziening, IV RWS Netwerken, Technisch Project Management
Project- / Programmanaam:Monitoring LNT-proces
Periode:Juni 2013 – September 2013
Rol:Coördinerend Adviseur Serviceprojecten
Project- / Programma omschrijving:Bewaken LNT-proces en waar mogelijk verder stroomlijnen
Project- / Programma deliverables:• Bewaken en monitoren LNT-proces
• Een procesmatig, efficiënt en effectief LNT-proces verkort de doorloop- en besteltijden bij de business partner (KPN).
Gebruikte methodieken:PRINCE2, ITIL

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• N.v.t.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• N.v.t.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Adviseur en ondersteunende rol m.b.t. het LNT (Landelijke Netwerk en Telefonie) contract met KPN.
• LNT administratie en accounting in SAP.
• Adviserende en ondersteunende rol m.b.t. inhuur externe projectleiders.
• Coördinatie van inhuurcontracten en deze administreren in SAP.
• Contactpersoon voor projectleiders (binnen RWS) en business partner (KPN).

Monitoring & Controlling processes
• Monitoring & Controlling processesg:• Monitoren van het LNT-bestelproces en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.
• Maandelijkse voortgangsbesprekingen met de projectleiders m.b.t. de LNT-contracten, projectdossiers en inhuur.
• Maandelijks voortgangsrapportage opstellen voor het hoofd CIV (Centrale Informatievoorziening).
Closing the project
• Closing Processes:

• N.v.t.

Attero

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Attero directie
Project- / Programmanaam:1SAP4ALL
Periode:Mei 2012 – September 2012
Rol:PMO-medewerker / programma support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Implementatie van één ERP systeem, in lijn met de bedrijfsstrategie en passend binnen de business values: Continuïteit, Operational Excellence, Innovatie en Customer Intimacy.
Project- / Programmadoel:Uniforme en gestandaardiseerde werkwijzen op diverse gebieden d.m.v. één ERP systeem. Uniformiteit i.p.v. versnippering, een up-to-date systeem volgens de laatste kwaliteitseisen i.p.v. verschillende verouderde systemen, kostenbesparing i.p.v. hoge beheer- en onderhoudskosten.
Project- / Programma deliverables:• Opleveren functioneel werkend SAP systeem
• Ontwikkelen opleidingsmateriaal en geven van opleidingen aan Attero medewerkers
• Opleveren nazorgplannen
efficiënt en effectief LNT-proces verkort de doorloop- en besteltijden bij de business partner (KPN).
Gebruikte methodieken:PRINCE2, Agile

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• N.v.t.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Facilitator en follow-up van de wekelijkse BCM (Business Change Managers) meeting, programmamanagement meetings, locatie roll-calls (na go-live) en de 2-wekelijkse suppliers meeting.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Gebruikers-ondersteuning in de breedste zin van het woord (wekelijkse calls met key-users, gebruikersinterviews, tevredenheidssurveys, inloopspreekuren en ‘rondje langs de locaties’) met een focus op de kritische bedrijfsprocessen (wegen) en de kritische gebruikers (key-users).
• Verzorgen van communicatie m.b.t. de voortgang van het programma d.m.v. nieuwsbrieven, intranet berichten, quick reference cards, key-user bijeenkomsten, etc.
• Correcte implementatie van changes en incidenten na goedkeuring (indien buiten de tolerantiegrens) van de change control board en terugkoppeling aan programmateam en key stakeholders.
• Key-user rollen voor SAP, SAP Solution Manager en SharePoint.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. de directie en beslisdocumenten).


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling Processes
:• Regie voeren op het wijzigingsbeheer, configuratiemanagement en zorgdragen voor een correct verloop van het integrated change control proces via de change control board.
• Regie voeren vanuit het door programmamanagement aangestuurde CRIA (Centraal Regie Informatie Attero) op enerzijds het SAP Competence Center (Attero) en anderzijds de externe beheerpartners (Ciber, T-Systems en Prologa) m.b.t. de vastgelegde issues (changes en incidenten) o.a. door een dagelijkse call en centrale registratie in SAP Solution Manager.
• Verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de conversie- en go-live dossiers i.s.m. internal risk t.b.v. de externe auditor (Ernst&Young).

Closing the project
• Closing Processes:

• Organiseren van programma evaluatie meetings met supplier committee, business change managers, programma management team en stuurgroep.
• Mede opstellen van lessons learned rapportage en programma einddocument (PED).
• Wijzigingsbeheer, openstaande changes en incidenten en projectdocumentatie overdragen aan de staande organisatie.
• Organisatie van de projectafsluiting bijeenkomst.
• Nominatie voor een voor een SAP Quality Award 2012
Uitkomst: Silver: Large Implementation Category
- The Netherlands

 

Kraton Polymers

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Kraton Polymers, Executive Board (gevestigd in TX USA)
Project- / Programmanaam:WAVE
Periode:Mei 2010 - Januari 2011
Rol:PMO-medewerker / project support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Opzetten van het nieuwe Europese Central Office (onderdeel van het WAVE programma) in Amsterdam
Project- / Programmadoel:Centrale, gestandaardiseerde en integrale dienstverlening (back-office diensten) vanaf één Europees central office, met als doel vergroten van samenwerking en kennisdeling.
Project- / Programma deliverables:• Ingebruikname van het Europese Central Office
• Oplevering van locatieprocedures, werk- en veiligheidsinstructies
Gebruikte methodieken:Six Sigma

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• N.v.t.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Plannen en voorbereiden van de inkoop van onderhouds- en servicecontracten (incl. opstellen van een vereistendocument).
• Opzetten van een onboarding programma t.b.v. relocated medewerkers.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Mede selecteren van de leveranciers m.b.t. de onderhouds- en servicecontracten (incl. onderhandelingen en gunning).
• Organisatie en presentatie van locatiemeetings m.b.t. procedures, werk- en veiligheidsinstructies.
• Organisatie van een pre-onboarding weekend t.b.v. relocated medewerkers en hun gezinnen.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. EB en Europees Managementteam en beslisdocumenten).


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling Processes :


• Monitoren en zekerstellen dat (deel)projecten worden opgeleverd binnen de gestelde tijdsplanning, scope, vastgestelde budget en voldoen aan de kwaliteitseisen.
• Monitoren van de onderhouds- en servicecontracten en bijsturen indien noodzakelijk.
• Regie vanuit de opdrachtgever m.b.t. de tijdige oplevering volgens blauwdruk en PvE, van het Europese Central Office in samenwerking met Ideal Projects (architect).

Closing the project
• Closing Processes:

• Organisatie openingsfeest, verricht door wethouder Gehrels en in aanwezigheid van de USA EB.
• Overdracht onboarding programma, procedures, werk- en veiligheidsinstructies aan staande organisatie.

 

Royal FrieslandCampina

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Royal FrieslandCampina, Executive Board
Project- / Programmanaam:Dairy Unlimited / Route 2020
Periode:Augustus 2009 - Maart 2010
Rol:PMO-medewerker / programma support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Samen met de top 70 van de organisatie (co-creation proces) de corporate visie en te voeren strategie bepalen om nog succesvoller te opereren op de internationale zuivelmarkt.
Drie bijeenkomsten (growth strategy summits) geven het proces structuur. Tussendoor werken teams in kleiner verband, ondersteunt door BCG (Boston Consultancy Group) consultants een 12-tal thema’s verder uit.

Project- / Programmadoel:Een gezamenlijk opgesteld operationeel plan / roadmap waarmee de organisatie concreet kan werken.
Project- / Programma deliverables:• Bepalen van de corporate visie en te voeren strategie.
• Ontwikkeling van een breed gedragen operationeel plan / roadmap.
Gebruikte methodieken:BCG-methodieken, Projectmatig Creëren 2.0., ThinkTank methodiek

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• Samen met EB (Executive Board), BCG consultants de uitgangspunten bepalen.
• Organisatie van een programma kick-off sessie met EB-leden en BCG consultants.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Facilitator en mede-organisator van de Vision Summit (3-daags in Den Haag).
o Doel: ontwikkeling gemeenschappelijke aspiraties, indelen van de workstreams en aspiraties per workstream bepalen, teambuilding.
• Facilitator en mede-organisator van de Challenger Summit (3-daags in Utrecht).
o Doel: ontwikkeling business cases per workstream en deze gezamenlijk te versterken (d.m.v. deepdives en challenger sessies). Verkenning van de verschillende routes die naar de top leiden.
• Facilitator en mede-organisator van de Integration Summit (4-daags in Grindelwald, Zwitserland).
o Doel: hoe zetten we de volgende stap, wat zijn de kritische paden, wat zijn de voorwaarden, etc.? Door middel van enabler deep dives de routemaps uitreiken en de klim maken vanuit het basecamp.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Programma ondersteuning vanuit opdrachtgeverzijde in samenwerking met de BCG consultants.
• Contactpersoon voor de workstream sponsors en teamleaders en linking-pin tussen de BCG consultants en de twaalf workstreams.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. EB en Supervisory Board, beslisdocumenten, visie- en strategiedocument, operationeel plan / roadmap).


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling processes
• Monitoren van de voortgang van de twaalf workstreams (tussen de Summits in).
• Monitoren van de communicatie met en als vraagbaak fungeren voor de stakeholders (supervisory board, executive board, specialisten toegevoegd aan de workstreams).

Closing the project
• Closing Processes:

• Oplevering operationeel plan/roadmap.

Vrije Universiteit Amsterdam

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het project of programma weer.

  
Opdrachtgever:Vrije Universiteit Amsterdam, College van Bestuur
Project- / Programmanaam:Ontwikkeling FCO en het VU-Kwartier
Periode:Oktober 2008 - Juli 2009
Rol:PMO-medewerker / programma support & coördinatie
Project- / Programma omschrijving:Veranderprogramma van vijf autonome afdelingen (Facilitair Management, Huisvesting, ontwikkeling VU-Kwartier, het Energiecentrum en het Parkeerbedrijf) naar één nieuw op te richten FCO (Facilitaire Campus Organisatie), gestructureerd volgens een vastgoedbedrijf.
Haalbaarheid van VU-Kwartier ontwikkeling (nieuwe campus) op de Zuidas van circa 500.000m2 bvo, waarvan 95.000m2 bvo commerciële woningbouw.

Project- / Programmadoel:Transitie naar Facilitaire Campus Organisatie conform een vastgoedorganisatie.
Doel: integrale dienstverlening en aansturing dagelijks bedrijf.
VU-Kwartier doel: het nastreven van hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de groei in aantrekkingskracht op studenten, wetenschappers en partners.
Project- / Programma deliverables:• Een door het CvB gedragen visiedocument over FCO en het
VU-Kwartier.
• Gebiedsontwikkeling voor het VU-Kwartier.
• Organisatieontwikkeling FCO conform een vastgoedorganisatie.
• Opleveren van het FCO Campusplan.
• Adviesrichting aangeven voor besluitvorming door het CvB en de RvT rondom de SOK.
Gebruikte methodieken:PRINCE2, Project Excellence Model (Berenschot)

In onderstaande tabel staan de door mij uitgevoerde werkzaamheden, ingedeeld volgens de PMBoK Project Lifecycle en de bijhorende Process Groups.

Project Lifecyle en Process GroupsWerkzaamheden
Starting the project
• Initiating Processes:

• Stakeholder identificatie en -classificatie en het mede opstellen van een stakeholder management strategie.
• Als PMO-medewerker zitting in het programmateam (kwartiermaker, interim business controller en een tweetal consultants van PRC, het huidige Arcadis).
• Als PMO-medewerker zitting in het programmamanagementteam (programmateam en de directeuren van de vijf autonome afdelingen).
• Als PMO-medewerker zitting in de stuurgroep.
• Organisatie programma kick-off meeting.
Organizing & Preparing
• Planning Processes:

• Facilitator en organisatie van een meerdaagse oriëntatiereis (best practice campusbezoek) naar Londen.
• Facilitator en follow-up van diverse stakeholder bijeenkomsten (intern en extern) om de organisatie- en vastgoedontwikkeling te verduidelijken.
o Informatiesessies t.b.v. de omgeving: medewerkers, OR, studenten, omwonenden, business partners.
o Scenariosessies met CvB en vastgoedexperts om verschillende scenario’s m.b.t. gebiedsontwikkeling en uitnutting VU-Kwartier te bespreken.
o Visiebijeenkomsten met CvB en voormalig directeuren om de nieuwe organisatiestructuur en
-doelen vorm te geven met behulp van diverse group creativity technieken.
Carrying out the work
• Executing Processes:

• Facilitator en follow-up van de wekelijkse programmateam en programma-managementteam meetings.
• Plannen van interviews met key stakeholders (CvB, RvT, Onderwijs en Onderzoek, IT, Finance & Control, Marketing en Communicatie).
• Programma support aan de programma commissies Visieontwikkeling VU, VU-Kwartier, Financiële Sturing & Control, Organisatieontwikkeling en inhoudelijk secretaris voor de programma commissie Communicatie en Gebiedsmarketing. Doelstelling opleveren van een breed gedragen visiedocument en vervolgens het FCO Campusplan.
• Mede opstellen van diverse programma rapportages (voortgangsrapportages t.b.v. CvB en RvT, beslisdocumenten, visiedocument, FCO Campusplan).
• Opstellen van veranderplan/herstructurering voor de FCO i.o. secretariaten.


Monitoring & Controlling Processes
• Monitoring & Controlling Processes:


• Monitoren en verbeteren van de beslisdocumenten t.b.v. FCO en het CvB. Bevorderen van een eenduidige, gestandaardiseerde werkwijze om besluitvorming te vereenvoudigen.
• Stakeholdermanagement, het actief (mede) managen van de verwachtingen van de key stakeholders om de projectdoelen te realiseren.
• Dagelijkste coördinatie van de FCO i.o. secretariaten (8,5 fte).

Closing the project
• Closing Processes:

• Oplevering breed gedragen visiedocument
• Oplevering FCO Campusplan
• Advies geven voor besluitvorming CvB en RvT rondom de SOK