Lean & Meaningful management support

Op 13 augustus jl. werden wij getriggerd door een tweet van @helloassistant. Een leuke teaser om aandacht te creëren voor het boek ‘Groeien naar een lean & meaningful management support’. Een boek met handreikingen, best practices en praktijkcases voor het creëren van een lean & meaningful management support. ‘Een onmisbaar boek voor iedereen die informatie en inspiratie wil opdoen voor de eigen organisatie. Een boek van de praktijk voor de praktijk’. Genoeg redenen om ernaar uit te kijken, zoals aangeven in de tweet.

[Lees meer…]

Projectmanagement voor opdrachtgevers

Boekrecensie: Projectmanagement voor opdrachtgevers; de vier principes van succesvol opdrachtgeverschap
Auteur: Michiel van der Molen

Ontwikkelingen in de maatschappij, economie, markt, technologie of wetgeving volgen elkaar steeds sneller op. Er worden steeds vaker projecten opgestart om deze dynamische ontwikkelingen te kunnen doorvoeren. De tijd dat een project succesvol is als het binnen afgesproken voorwaarden (tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en baten) het geplande resultaat oplevert is voorbij. Tijdens het project veranderen er immers zaken en uitzonderingen zijn de regel geworden. Een project is een investering en is pas succesvol als het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Managers krijgen steeds vaker naast hun operationele taken de rol van opdrachtgever toebedeeld. Maar hoe vul je deze rol succesvol in?

[Lees meer…]

Beyond project management: PROM

PROM (Project-, Referentie- en OntwikkelingsModel)

PROM[1] (Project-, Referentie- en OntwikkelingsModel) is een raamwerk voor de ordening en beschrijving van projectorganisatievormen en is gestructureerd volgens de ontwikkelprincipes van Spiral Dynamics.
Met het PROM kun je de complexiteit van de tijdelijke opgave typeren en je kunt de inrichting van de projectorganisatie bepalen die het beste presteert binnen de gegeven context. Het raamwerk vergroot het inzicht in de diverse aspecten en integraliteit van projectmatig denken en werken. En geeft een overzicht van de factoren die de effectiviteit van een project kunnen verbeteren.

[Lees meer…]

Een praktisch PMO

Een praktisch PMO: de route naar succesvol projectmanagement

Boekrecensie: Een praktisch PMO: de route naar succesvol projectmanagement
Auteur: Henny Portman

Begin 2008 kreeg Henny Portman de  rol van Regionaal PMO-hoofd bij een financiële instelling. In dit boek neemt hij je mee op zijn reis bij het inrichten en verbeteren van het projectmanagement in de landen die onder zijn PMO-verantwoordelijkheid vielen. Het boek is een beeldende beschrijving van zijn reis en vormt een routekaart voor een ieder die binnen een PMO werkt. Zijn reisbeschrijving kan je op weg helpen, een inspiratiebron vormen voor het opzetten of professionaliseren van een PMO. Henny Portman maakt gebruik van een drietrapsraket of drie plateaus (om in MSP termen te blijven) om zijn reis te beschrijven.

[Lees meer…]

Projectmatig Werken: Hoe doe je dat?

Boekrecensie: Projectmatig Werken: Hoe doe je dat?
Auteur: Patries Quant

In de huidige kenniseconomie is er sprake van minder hiërarchie en meer van gelijkwaardig samenwerken. Op deze ontwikkeling sluit projectmatig werken aan. In projecten wordt op een gelijkwaardige manier samengewerkt: de opdrachtgever is niet de baas van de projectmanager en de projectmanager is niet de baas van de projectmedewerkers. Zij zijn gelijkwaardig, maar hebben wel verschillende rollen. [Lees meer…]

RUP op Maat: een Agile toepassing

RUP op Maat: een Agile toepassing van Rational Unified Process

Boekrecensie: RUP op maat – Agile met RUP, Scrum en PRINCE2
Auteurs: Remi-Armand Collaris en Eef Dekker

Het projectmanagement vakgebied is volop in beweging, weg van het blind volgen van processen en initiële planningen, richting het flexibel omarmen van verandering. Echte teams worden steeds belangrijker, om in te kunnen spelen op de overvloed aan technische wensen, mogelijkheden en de steeds groter wordende complexiteit van de huidige projecten.
Het inrichten van multidisciplinaire projectteams is echter niet meer voldoende. Ook participatie van business en beheer is onmisbaar om de nieuwe generatie projecten succesvol van de grond te krijgen.  [Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: samenvattend

Keuzemenu Programmamanagement – Kiezen voor een visie

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs: Martijn Akkersdijk | Jo Bos | Rob Chabot | David de Graaf | René Hombergen | Hans Licht | Anne Jette van Loon | Karel Turfboer | Lia de Zoete

In de afgelopen weken heb ik de zes visies uit het boek ‘Het Keuzemenu programmamanagement’ verwerkt in blogs. Je kent nu de basis van alle zes de visies. Maar welke visie kies je? Moet je wel een keuze maken?
Elke visie en de bijbehorende aanpak voorziet in het uitvoeren van een programma.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 6

Keuzemenu Programmamanagement – visie 6 SPM

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | Karel Turfboer

Visie 6: Standard for Program Management (SPM)

De Standard for Program Management (SPM) is ontwikkeld door het Project Management Institute (PMI). Het PMI ontwikkelt richtlijnen voor de wereldwijde uitoefening van het projectmanagement vakgebied en heeft certificeringsprogramma’s voor onder andere projectmanagers (CAPM en PMP), programmamanagers (PgMP) en portfoliomanagers (PfMP).
De PMI producten worden door de leden van de vereniging ontwikkeld en zijn gebaseerd op opgedane praktijkervaringen en –kennis. De lessons learned en erkende best practices krijgen zo een plek in de richtlijnen. De PMI-norm voor programmamanagement, de Standard for Program Management (SPM), is ook op deze manier tot stand gekomen: 416 PMI-leden uit 36 langen hebben er een bijdrage aan geleverd. De PMI-producten zijn richtlijnen, geen dwingende voorschriften. De gebruiker van de richtlijn bepaalt zelf of hij iets opvolgt of niet.

[Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 5

Keuzemenu Programmamanagement – visie 5 PGMC

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs: Jo Bos | Hans Licht | Anne Jette van Loon

Visie 5: Programmatisch Creëren (PGMC)

Programmamanagement is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De groeiende complexiteit van de samenleving vraagt om een integrale benadering van vraagstukken. Programmatisch Creëren is een aanpak waarbij het realiseren van doelen door samenwerking centraal staat. Door de focus op de visie van het programma biedt deze aanpak mogelijkheden om partijen blijvend te binden en synergie te bereiken.  [Lees meer…]

Keuzemenu Programmamanagement: visie 4

Keuzemenu Programmamanagement – visie 4 PGM

Boekrecensie: Keuzemenu programmamanagement
Onder redactie van: René Hombergen
Auteurs & Redactie: Martijn Akkersdijk | Karel Turfboer

Visie 4: Programmamanagement; sturen op samenhang (PGM)

De visie ProGrammaManagement; sturen op samenhang biedt een passende aanpak om niet alleen producten en projecten centraal te stellen, maar de doelen van organisatie. Hiervoor moeten ‘de goede dingen’ worden gedaan, in een duidelijke prioriteitsvolgorde, met de daarvoor benodigde middelen. PGM is een hulpmiddel bij het doelgericht inzetten van de benodigde aandacht en energie om samenhangend en overzichtelijk belangrijke en complexe inspanningen tot stand te kunnen brengen, in en vanuit een organisatie, maar ook tussen organisaties – zodanig dat prioriteiten in een programma doelbewust worden gesteld en er flexibel en effectief gereageerd en geanticipeerd kan worden op allerlei (externe) ontwikkelingen en veranderingen. PGM geeft organisaties houvast door samenhang op diverse niveaus aan te brengen.

[Lees meer…]